ส่งท้ายเดือน สิงหาคม  กับรางวัล  PM AWARD 2018 คือ รางวัลรับรองตราสินค้าและบริการส่งออกของไทยให้ได้รับการยอมรับในตลาดต่างประเทศ โดยดำเนินการคัดเลือกสินค้าและบริการไทยที่มีความโดดเด่นในด้านนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนมีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน มีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล PM Award จะต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่การตรวจใบสมัคร การพิจารณาเอกสาร รวมถึงการตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตเพื่อให้มั่นใจได้ว่าธุรกิจส่งออกที่ได้รับรางวัลนี้มีคุณสมบัติที่เพียบพร้อมอย่างแท้จริง รางวัลนี้จะช่วยเปิดโอกาสให้สินค้าไทยก้าวไปสู่ตลาดโลกและได้รับความเชื่อมั่นในเรื่องคุณภาพของสินค้าอีกด้วย

    ซึ่งธนบดีเซรามิคเราก็ไม่พลาดที่จะได้รับรางวัลนี้ด้วย  2 ประเภทด้วยกัน ได้แก่

- รางวัล PM AWARD 2018 รางวัลสินค้านวัตรกรรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม (Best Green Innovation)

- รางวัล PM AWARD 2018 รางวัลสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม (BEST OTOP)